Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Emil Nielsens Smedeværksted A/S (herefter benævnt ENS) er certificeret til at mærke produkter i henhold til EN1090-1. Dette medfø-rer egenkontrol (Kvalitetssikring) i henhold til den enkelte udførelsesklasse. ENS er alene forpligtet til at levere CE-mærke og ydeevnedeklaration som dokumentation, jf. EU-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr.305/2011 af 9. marts 2011. Ønskes dokumentation af egenkontrol, kan dette fremvises til gennemsyn på værkstedets adresse eller mod kompensation fremsendes.

Al restaureringsarbejde og special fremstillinger er ikke CEmærket.

 

1. ANVENDELSE

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert produktsalg og enhver leverance fra ENS, såvel ved levering af et fysisk produkt, en arbejdsydelse eller en kombination heraf, medmindre ENS ved udtrykkelig skriftlig aftale har fraveget disse helt eller delvist. 

1.2 Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne skriftligt har aftalt dem.  

1.3 Al leverance og montage sker i henhold til ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og  anlægsvirksomhed (AB18)”, således at AB18 i sin helhed anses for aftalt mellem parterne i det omfang, særskilte skriftlige aftaler eller nedenstående leveringsbetingelser ikke udtrykkeligt eller forudsætningsvis fraviger AB18. 

1.4 Kundens egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er accepteret af ENS. Ved salg af produkter eller services, der skal fremskaffes specielt, er ENS forpligtigelser over for kunden begrænset til de rettigheder, ENS opnår hos sin leverandør af det pågældende produkt. 

1.5 Såfremt enkelte punkter i betingelserne ikke skulle være gyldige, eller af anden årsag ikke finder anvendelse, får dette ikke indflydelse på anvendelsen og gyldigheden af de resterende bestemmelser i betingelserne. 

1.6 Salgs- & Leveringsbetingelserne er gældende for Danmark excl. Færøerne og Grønland.

 

2. AFTALEINDGÅELSE

2.1 Hvor intet andet er anført, er tilbud fra ENS gældende i 30 dage fra afgivelsesdatoen. Ved accept efter tilbudsfristens udløb forbeholder ENS sig retten til at ændre eller hæve tilbuddet. 

2.2 En bindende aftale foreligger, når et tilbud er accepteret enten mundtligt eller skriftligt. Vilkårene for parternes aftale fremgår herefter af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

2.3 Aftalen omfatter udelukkende materialer og ydelser, der er udtrykkeligt anført i det accepterede tilbud. Såfremt ENS leverer andre ydelser eller ekstramaterialer, skal kunden særskilt betale herfor efter regning. 

2.4 Kunden kan ikke afbestille en leverance/en bestilling, for hvilken der enten mundtligt eller skriftligt er indgået bindende aftale. I situationer, hvor kunden ønsker, at ENS afbryder arbejdet med en ordre, faktureres som minimum de allerede forbrugte projekttimer. 

 

3. PRODUKTINFORMATION OG TEGNINGER

3.1 Oplysninger og teknisk data i produktinformation og lignende er omtrentlige og kun bindende i det omfang, det accepterede tilbud udtrykkeligt henviser dertil. 

3.2 Hvor der i leverancen indgår materialer, der direkte eller indirekte stammer fra kunden eller kan henføres til kunden eller dennes øvrige samarbejdspartnere, forudsættes uden videre at sådanne materialer er velegnede til formålet, og der foretages således ingen form for kontrol heraf. Det samme gælder, hvor leverancen direkte eller indirekte er baseret på tegninger, instrukser eller øvrige oplysninger fra kunden eller kundens øvrige samarbejdspartnere, idet ENS således automatisk og uden nogen form for kontrol forudsætter, at sådanne oplysninger m.v. er korrekte og velegnede til formålet. 

3.3 Tekniske tegninger, produktionstegninger og lignende tilhører den af parterne, der har leveret disse, og må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse benyttes af parterne til andre formål, herunder kopieres, reproduceres eller videregives til tredjepart.

3.4 Har kunden inden levering modtaget en udfaldsprøve af det produkt, som kunden senere skal have leveret, og godkender kunden denne prøve, er kunden, når leveringen finder sted, afskåret fra at reklamere over mangler ved leverancen, såfremt leverancen har den samme standard som den godkendte udfaldsprøve. 

3.5 Såfremt specielle modeller, forme eller værktøjer er nødvendige for tilvirkning af de bestilte varer, betaler kunden omkostningerne ved tilvirkningen heraf. Såfremt intet andet er aftalt skriftligt mellem parterne, tilhører sådanne udfaldsprøver, modeller, værktøjer og forme ENS. 

3.6 Såfremt kunden udleverer tegninger, modeller eller andre for-billeder til ENS til brug for fremstilling af det bestilte produkt, påtager kunden sig ethvert ansvar for krænkelse af tredje-mands rettigheder i forhold til patent, mønsterbeskyttelse, ophavsret o. lign. 

 

4. LEVERINGSBETINGELSER

4.1 ENS leverer ab værksted, medmindre andet er aftalt.

4.2 Enhver form for forsendelse sker for kundens regning og risiko.

4.3 Kunden kan ikke afvise dellevering.

4.5 Er der aftalt successiv levering, skal hver leverance betragtes som en selvstændig leverance. Kunden har således ikke ret til ved mangler ved en delleverance at hæve aftalen for så vidt angår de øvrige leverancer.  

4.6 Såfremt transport sker direkte til kunden fra en af ENS under-leverandører, bærer kunden ligeledes forsendelsesrisikoen, medmindre andet er udtrykkelig aftalt. Det anførte gælder, uanset om ENS ifølge aftale afholder udgifterne til transport og forsendelse. I tilfælde hvor ENS skal forestå montering, bærer kunden risikoen for hændelig eller udefra kommende skade på produkterne, der rammer produkterne på det sted, hvor produkterne skal monteres eller opbevares. 

4.7 Leveringstiden anført i det accepterede tilbud er at betragte som det seneste tidspunkt, hvor levering forventes at ske. ENS er således berettiget til at levere på et tidligere tidspunkt. Leve-ringstiden angivet i accepteret tilbud er ligeledes at betragte som det forventede leveringstidspunkt, og kan således ikke opfattes som en garanti for, at levering er sket ved udløbet af leveringstiden. 

4.8 Yderligere må kunden forvente, at leveringstiden udskydes i tilfælde af, at kunden ikke rettidigt har givet ENS ønskede eller relevante oplysninger om ordren og monteringsstedet, i tilfælde af at monteringsstedet eller arbejdsforholdene ikke lever op til det i betingelserne om arbejdsforholdene og arbejdsstedet anførte, samt i tilfælde hvor der foreligger en ansvarsfrihedsgrund som nærmere anført i pkt.10. I sådanne tilfælde forlænges leveringsti-den i det omfang, ENS efter omstændighederne skønner dette rimeligt. 

4.9 Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og dette ikke skyldes forhold, for hvilke kunden er ansvarlig eller bærer risikoen, er kunden ved påkrav til ENS berettiget til at kræve levering inden rimelig tid. Kunden kan i sådanne tilfælde meddele ENS en rimelig frist på minimum 4 uger. I tilfælde af at ENS efter udløbet af denne frist fortsat ikke har fortaget levering, og dette skyldes forhold, for hvilke ENS er ansvarlig, er kunden berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sine direkte omkostninger forårsaget af forsinkelsen. Medmindre ENS har handlet groft uagtsomt, kan ENS ikke drages til ansvar for driftstab og andre indirekte tab. Kunden har ikke andre beføjelser i tilfælde af for-sinkelse. 

4.10 I tilfælde hvor ENS skal forestå montering, installation eller lignende, skal kunden sørge for, at ENS har fri og uhindret adgang til arbejdsstedet således, at arbejdet kan foregå frit og uhindret og uden afbrydelser. I modsat fald skal kunden betale særskilt for enhver deraf følgende forsinkelse eller besværliggørelse af arbejdet og enhver ekstraudgift og ekstraarbejde efter regning. Kunden skal herunder betale for ventetid og ekstra transporttid efter regning. I sådanne tilfælde kan ENS uden varsel kræve indbetaling af et depositum svarende til den skønnede ekstraomkostning for kunden. 

4.11 I tilfælde hvor ENS skal forestå montering, installation eller lignende, forudsættes det, at kunden leverer nødvendig strøm og vandforsyning til arbejdet samt at alle nødvendige stik, ledninger, rørføringer m.v. forefindes på installationsstedet, således at der umiddelbart kan ske tilkobling hertil. Det forudsættes desuden, at kunden har sikret sig, at installationsområdet er klargjort og egnet til formålet, herunder at vægge og gulve m.v. har den fornødne bæredygtighed og overflade m.v.at 

 

5. FORSIKRING 

5.1 Forestår ENS montagen af leverancen, påhviler det kunden at tegne all-risk forsikring med fuld dækning af alle værdier, herunder det der tilføres montagestedet i forbindelse med monteringen. 

5.2 Det påhviler kunden at sikre, at ENS i forbindelse med arbejder ved bestående bygninger er medforsikret på bygherres Bygnings-, løsøre- og driftsforsikring således at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod ENS. 

 

6. REKLAMATION OG MANGLER 

6.1 Reklamation fra kunden vil altid afstedkomme, at ENS reagerer straks, og i samråd med kunden søger at finde den bedst mulige løsning for alle parter. Reklamation skal gives ved skriftlig meddelelse til ENS. 

6.2 Reklameres der ikke straks, efter at en oprindelig mangel er eller burde være konstateret, er retten til at gøre manglen gældende bortfaldet. 

6.3 Ethvert krav som følge af mangler, uanset art, skal være gjort gældende inden 12 måneder efter det faktiske leveringstidspunkt/afhentningstidspunkt/monteringsafslutning. Undlader kunden dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen. 

6.4 I tilfælde af at ENS er ansvarlig for mangler, er ENS forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, at give forholdsmæssigt afslag i prisen eller betale erstatning for kundens direkte tab som følge af manglen. Såfremt afhjælpning medfører indgreb i andet end det af ordren om-fattede, eksempelvis i kundens ejendom, påhviler arbejdet og om-kostninger herved kunden. Såfremt det viser sig, at reklamation ikke er berettiget eller kun delvist berettiget, kan ENS kræve betaling for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har af-stedkommet.  

6.5ENS er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes ENS forhold. ENS er herunder ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld eller fejlagtig vedligeholdelse eller brug. Endvidere er ENS i intet tilfælde ansvarlig, såfremt andre end ENS har foretaget reparation af eller andre former for indgreb eller tilvirkning af produktet. 

6.6 ENS hæfter ikke for kundens driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af mangler ved leverancen/varen. 

6.7 For dele leveret af en underleverandør, som indgår i leverancen, eksempelvis teknikkomponenter og automatik m.v., ydes sammen garanti, som ENS får fra underleverandøren. 

 

7. BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE 

7.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker enhver leverance og ethvert salg mod kontant betaling, og ENS er berettiget til at tilbageholde leverancen/varen, indtil betalingen er modtaget. 

7.2 Alle priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende priser fra vores leverandører samt gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, men excl. merværdiafgift. Som følge heraf forbeholdes ret til at foretage reguleringer i de opgiven og aftalte priser, som måtte følge af ændringer i førnævnte forhold, som indtræder inden leveringen. 

7.3 Ved længerevarende eller større ordre forbeholder ENS sig ret-ten til løbende at fakturere. 

7.4 Misligholder kunden betaling af købssummen for en leverance/en vare eller en delleverance, kan ENS ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance/delleverance, henholdsvis hindre leverancens overgivelse til kunden, indtil kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget over for ENS. 

7.5 I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarenter fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker. Ved forsinket betaling er ENS, uanset forsinkelsen vedrører samme eller andre af kundens ordrer, berettiget til uden varsel at standse alle leverancer og arbejder og i tillæg dertil, efter skriftligt påkrav med 10 dages frist, efter eget valg at ophæve en eller flere af aftalerne med kunden. Samme hæveadgang finder anvendelse ved anticiperet mislig-holdelse. Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves rykkergebyr på 300 kr. pr. rykker. ENS forbeholder sig retten til at overdrage fordringer til tredjepart i forbindelse med overgivelse til inkasso. 

7.6 Kunden kan ikke foretage modregning i købssummen for krav hid-rørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance/vare. 

7.7 ENS kan forlange at kunden stiller sikkerhed for leverancens/varens betaling, der i så fald stilles af kunden senest 8 dage efter anmodning herom.

 

8. EJENDOMSFORBEHOLD 

8.1 ENS bevarer ejendomsretten til leverancen/varen indtil endelig og fuld betaling er modtaget af ENS. 

 

9. PRODUKTANSVAR 

9.1 ENS har erhvervs- og produktansvarsforsikring. ENS er ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. ENS fraskriver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan ikke beløbs-mæssigt overstige dækningen på ENS produktansvarsforsikring. I den udstrækning ENS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde ENS skadesløs i det samme omfang, som ENS’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt. 

9.2 ENS er ikke ansvarlig for skader på produkter leveret af kunden, eller for produkter hvori disse indgår. 

9.3ENS er ikke ansvarlig for mangler og manglende funktionsdygtighed, som ikke skyldes ENS’ forhold, og ENS er ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Desuden er ENS i intet tilfælde ansvarlig, hvis andre end ENS har foretaget reparation eller andre former for tilvirkning af produktet. 

Hvis tredjemand fremsætter krav mod ENS eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom. 

 

10. ANSVARSFRIHED 

10.1 ENS er ikke ansvarlig over for kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter ordreindgåelse og hindrer eller forsinker forpligtelser af enhver art, såfremt den manglende eller forsinkede opfyldelse helt eller delvist kan henføres til forhold uden for ENS’ kontrol, herunder eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, lock-outs, vareknaphed, mangel på arbejdskraft samt manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestrektioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner mv.

 

11. VÆRNETING 

11.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 

Retsforholdet mellem parterne er underlagt dansk ret. Alle tvistigheder mellem parterne skal afgøres ved ENS hjemting.